MENÜ
KIRSAL BÖLGE GENÇ GÜÇLENDİRME PROGRAMI
NEDİR?

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı eğitim, sürdürülebilir gelir ve kültürel kalkınma başta olmak üzere, gençlerin katılımını arttırmak ve geçim kaynaklarının güçlendirilmesi üzerine planlanmış bir finansal destek programıdır. Bu program, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kırsal bölgede yaşayan gençlerin, kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması odaklı çalışmalar yürütülmesine olanak sağlayacaktır. Bu destek aracılığıyla yerel gençlerin katılımını teşvik edecek, yaşam kalitesini artıracak projeler geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı bölgesel ihtiyaç çerçevesinde, kapasitelerini geliştirebilme imkânı bulunmayan gençler ile teknolojik üretim, kapasite geliştirme tecrübesi bulunan, alternatif üretim ve istihdam modelleri geliştirebilecek kurum ve kuruluşları bir araya getiren bir programdır.

Başvuru sahibi sivil toplum kuruluşu, projenin yürütülmesi sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak ulusal-uluslararası proje yapma deneyimi olan, günümüz ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretebilen üniversite araştırma ve uygulama merkezleri, çağrı teklifine uygun üretim yapan teknoloji şirketler ile işbirliğinde bulunabilir.

GENEL AMAÇLAR
  • Seçilen bölgelerde yenilikçi üretim ve gelir modellerinin geliştirilerek gençlerin fikir ve üretim ekonomisini çeşitlendirmesini sağlamak,
  • Fiziki sermayenin geliştirilmesiyle, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hedefleyerek, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek,
  • Teknoloji ve bilgi yetersizliği olan ve/veya bunlardan yeterli oranda yararlanamayan gençlerin sosyal ve ekonomik kapasitelerinin gelişimine destek olmak,
UYGULAMA YÖNTEMİ

Proje teklifi sunan başvuruculardan beklenen uygulama yöntemi aşağıda belirtilen maddelere uygun olmalıdır:

  • 1- Proje teklifinde sunulan iş koluna dair alt yapı ve teknik desteğin ilgili bölgede tesis edilmesi ve sürdürülebilir şekilde proje yararlanıcılarına kazandırılması,
  • 2- Proje teklif formunda belirtilen iş koluna dair eğitimlerin (yetkinlik ve kapasite geliştirme vb.) proje yararlanıcılarına sağlanması,
  • 3- Proje metninde sunulan iş koluna dair temel mesleki bilgi, pazarlama ve ürün geliştirme stratejilerinin proje yararlanıcılarına kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • 4- Proje metninde sunulan iş koluna dair iş ağı oluşturma ve bu ağın yönetimine dair mesleki yetilerin kazandırılması,
  • 5- Gençlerin kendi geçim kaynaklarını oluşturacak yetkinlik ve kapasiteye erişmesini sağlanması.
BAŞVURU SÜRECİ

Bu program yararlanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen genel uygunluk ölçütlerini karşılayan sivil toplum kuruluşlarıdır.